REGULAMIN:

Postanowienia ogólne


 1. Właścicielem Sklepu Horss jest firma: Myway. Iwona Okuniewicz
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania zamówienia z dostawą ograniczoną do terytorium Polski.
 5. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu określono inaczej.
 6. Sklep nie odpowiada za wyrządzone szkody przez wykorzystanie zakupionych w Sklepie towarów niezgodne z przeznaczeniem, warunkami, zaleceniami i instrukcjami producentów.
 7. Klient to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego.

Definicje i pojęcia użyte w Regulaminie:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Horss.
 4. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Myway a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;
 6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu oraz hasło. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę prowadzenia konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  horss.sklep@gmail.com z prośbą o usunięcie konta Klienta.
 4.  Klient może składać reklamacje związane z założeniem i prowadzeniem konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  horss.sklep@gmail.com. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Horss i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Płatności:

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki.
 2. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 3. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem lub fakturą.
 4. Na wpłatę czekamy do 7 dni, po tym czasie złożone zamówienie będzie anulowane.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier
  • płatność kartą kredytową, lub przelewem – należność pobiera serwis PayPal

Koszt dostawy:

 1. Zamówienia zostaną wysłane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie lub złożenia zamówienia za pobraniem. W przypadku możliwych opóźnień wysyłki – Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą e-mail.
 2. Dostawy realizowane są przez Inpost, a koszt zamówień podany przy zamówieniu.
 3. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 4. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju.
 5. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta.

Zwroty i wymiana:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternaście) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu. Wymogiem jest powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail horss.sklep@gmail.com
 2. Zwracany towar musi być nieużywany i czysty, z oryginalnymi metkami, pozbawiony zapachów. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez sklep Horss. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to między innymi produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ul. Rybołowców 9, 80-543 Gdańsk.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem, ani dostarczanych do punktów – zwrot wyłącznie na adres firmowy.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.

Reklamacje towarów:

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie na adres e-mail: horss.sklep@gmail.com.W tytule e-maila prosimy podać REKLAMACJA oraz numer zamówienia. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Sklepu.
 2. W przypadku gdy, reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (przykładowo z powodu wyczerpania nakładu), Horss zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Horss zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

Postanowienia końcowe:

               W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach ustawy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.